• Home
 • A-B index
 • Pharmacological Index
 • Drug Classes
 • Active Ingredients
 • Companies
 • News
 • Tacrolimus
  7 Articles classified under this topic

  All the news about Tacrolimus
  שילוב של פקטורים גנטיים המשפיעים על התהליכים הפקרמקוקינטיקיים והפרמקודינמיים של התרופה טקרולימוס במטופלים סינים הסובלים ממיאסטניה גרביס
  האם קיים פולימורפיזם נוקלאוטידי בודד( SNP) אשר משפיע על רמות הטקרולימוס בסרום?
  European Journal of Clinical Pharmacology 24.11.2020
  גורמי סיכון ומאפיינים קליניים של נפרוטוקסיות כתוצאה מטיפול בטקרולימוס בילדים עם סינדרום נפרוטי
  במחקר זה החוקרים הראו כי מינוני טקרולימוס גבוהים בסרום ושלשול עשויים להגביר את הסיכון לפגיעה כלייתית כתוצאה מטיפול בטקרולימוס. בעוד שגרנולות huaiqihuang נמצאו כגורם מגן.
  European Journal of Clinical Pharmacology 09.07.2020
  בטיחות ויעילות של קטקונזול בשילוב עם מעכב קלמודולין במושתלי איברים סולידיים
  במחקר זה החוקרים מצאו כי שילוב של קטקונזול במינון נמוך עם ציקלוספורין או טקרולימוס עשוי להוריד את עלויות הטיפול במושתלי איברים סולידיים ללא השלכות בטיחותיות
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 03.02.2020
  איך תרופות אנטי-פטרייתיות שונות יכולות להשפיע על הרמות של Tacrolimus בדם?
  החוקרים בדקו איך תרופות אנטי-פטרייתיות מקבוצת Azole משפיעות על רמות ה-Tacrolimus בדם לאחר המעבר ממתן וורידי למתן פומי לאחר השתלת מח עצם
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 27.08.2019
  פולימורפיזם בגן IL-2 משפיע על התגובה לטיפול במיאסטניה גראביס עם טקרולימוס
  החוקרים הראו כי בקרב קבוצת מטופלים עם מיאסטניה גראביס שלא הגיבו טוב לטיפול עם טקרולימוס נמצאו ווריאנטים שונים בגן ל-IL-2 בהשוואה למטופלים שהגיבו לטיפול
  European Journal of Clinical Pharmacology 14.07.2019
  האם השגה מהירה של ריכוזי שפל של tacrolimus מפחיתה את התסמינים של מטופלים עם קוליטיס כיבית?
  החוקרים הדגימו באמצעות מחקר עוקבה פרוספקטיבי שבוצע בבית חולים ביפן את היתרון של הגעה מהירה לריכוזי שפל של התרופה tacrolimus בטיפול בקוליטיס כיבית.
  Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 05.06.2019
  CLOSE