LSD1 (histone lysine specific demethylase 1) הוא בעל תפקיד בתהליך הפיזיולוגי של התמיינות תאים, מעבר בין אפיתל למזנכימה (EMT) ובעל תפקיד בתגובה החיסונית. במחקר זה נמצא כי ביטוי LSD1 בגרורות מרקמת סרטן הקיבה היה גבוה משמעותית מאשר באשר רקמה נורמלית. כמו כן, נמצא כי מחיקת הגן LSD1 הביאה לדיכוי נדידת תאי סרטן הקיבה על ידי הפחתת ה- miR-142−5p התוך תאי, אשר בנוסף הובילה גם לרגולציה חיובית על CD9, חלבון המעכב נדידת תאים אשר זוהה כמטרה חדשה עבור miR-142−5p. אמנם LSD1 דווח בעבר בתור מסיר מתילציה של H3K4me1/2, H3K9me1/2 ועוד מספר חלבונים שאינם הסיטוניים, כאן מדובר בראיה חדשה לגבי LSD1 בתור רגולטור פונקציונלי על miRNA. מצד שני המידע של החוקרים גורס כי קידום הפרשת miR-142−5p באמצעות שלפוחיות חוץ תאיות קטנות שישמשו ככלי מסיע, הינו מנגנון חדש לביטול LSD1 על מנת לגרום לרגולציה שלילית על miR-142−5p תוך תאי.

לסיכום, אם נתייחס לכל המידע שנאסף, מחקר זה חשף מנגנון חדש עבור LSD1 אשר יכול לתרום לנדידת תאי סרטן הקיבה על ידי סיוע ל- miR-142−5p לדכא את 9CD.

מקור:

Li-Juan Zhao et al. (2020). Pharmacological Research
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104991