Tocilizumab הוא נוגדן מונוקלונלי נגד רצפטור ל- IL-6 אשר עשוי לחסום את ההשפעות ההרסניות של IL-6 בתהליך ההשתלה. IL-6 משחק תפקיד חשוב בסערת הציטוקינים לאחר השתלת מח עצם, מעורב במחלת השתל נגד המאחסן וגם מעורב בדחיית איברים מושתלים מוצקים. לפיכך, הציפייה היא ש-tocilizumab יעזור לשפר את שרידות השתל. יחד עם זאת, בשל מספר מועט של מחקרים העוסקים באופן מתן התרופה, והערכת התוצאים עדיין לא נקבע עבור אילו סוגי השתלות ובאילו שלבים יש להשתמש ב- tocilizumab.

החוקרים ערכו חיפוש מאגרי נתונים Pubmed, SCOPUS ו- Google Scholar על מנת לאסוף נתונים בנושא. מילות המפתח הוגדרו לפי שיטת החיפוש MeSH של Pubmed. לא הוגדרו מגבלות על זמן פירסום או על סוגי המחקרים.

החוקרים מצאו כי בהתחשב בפוטנציאל של tocilizumab בבקרת זרועות הומורליות ותאיות של מערכת החיסון, הוא יכול לשמש כתרופה מבטיחה באינדוקציית הסבילות החיסונית, יחד עם זאת חסימת IL-6 עשויה לגרום לעליה בשכיחות הזיהומים במושתלים.

לסיכום, הצורך בתרופות אימונו-סופרסיביות יעילות ובטוחות להגנת התאים והאיברים המושתלים מתגובה חיסונית של המאחסן מחייב איסוף של כל המידע הזמין אודות עיכוב נקודות מפתח במערכת החיסון כולל עיכוב ציטוקינים. במאמר זה החוקרים מסכמים את ההשלכות הקליניות של חסימת הרצפטור לIL-6 באמצעות tocilizumab במושתלי מח עצם ומושתלי איברים סולידיים.

מקור:

Banafsheh Mosharmovahed, et al. (2020) European Journal of Clinical Pharmacology 76(6): 765–773
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-020-02864-6