מטבוליטים ריאקטיביים מהתרופות לטיפול נגד שחפת (Anti-TB – Anti-tuberculosis) עשויים לגרום להצטברות לא תקינה של חמצן ריאקטיבי (ROS – Reactive oxygen species), אשר מהווים מרכיב מרכזי בהתפתחות של פגיעת כבדית כתוצאה מתרופות ל-TBי(ALTI – Anti‐TB drug‐induced liver injury).

תאי הכבד מסוגלים לשמור על איזון בייצור ה-ROS באמצעות פעילות נוגדת חמצון. Heme oxygenase 1, המקודד ע”י הגן HMOX1 ו-NADH: oxidoreductase 1, המקודד ע”י הגן NQO1, הם מרכיבים קריטיים בהגנה התאית בפני ROS.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין פולימורפיזם ב-HMOX1 וב-NQO1 לבין ALTI בקרב אוכלוסייה סינית שקיבלה טיפול נגד שחפת.

החוקרים ביצעו מחקר מקרה-בקרה בו השתתפו 314 מטופלים עם ALTI (מקרים) ו-628 מטופלים שהיוו קבוצת בקרה. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית מותנית על מנת להעריך את הקשר בין הגנוטיפים לבין הסיכון ל-ALTI תוך שימוש ביחסי הסיכויים (ORs – Odds ratios) ורווח בר סמך 95%, כאשר המשתנים שנבדקו היו משקל ושימוש בחומרים המגינים על הכבד.

תוצאות המחקר הראו כי מטופלים עם גנוטיפ GG ב-rs2071748 בגן HMOX1 היו בסיכון גבוה יותר ל-ALTI בהשוואה למטופלים עם גנוטיפ AAי(OR מותאם: 1.53, רווח בר סמך 95%: 1.005-2.249, P= 0.047). כמו כן, נמצאו הבדלים מובהקים גם במודל רצסיבי (P= 0.015) וגם במודל מצטבר (additive model, P=0.045). כמו כן, באמצעות ניתוח של תתי קבוצות החוקרים הצליחו לאשר את הקשר גם במקרים של רעילות כבדית קלה תחת המודל הרצסיבי והמודל המצטבר (OR מותאם= 1.714, רווח בר סמך 95%: 1.169-2.513, P=0.006 ; OR מותאם= 1.287, רווח בר סמך 95%: 1.015-1.631, P=0.037, בהתאמה).

מדובר במחקר הראשון שבחן את הקשר בין פולימורפיזם ב-HMOX1 וב-NQO1 לבין ALTI באוכלוסייה סינית לאחר טיפול נגד שחפת. על בסיס תוצאות המחקר הנוכחי, ייתכן כי פולימורפיזם ב-HMOX1 קשור לרגישות גבוהה יותר לפיתוח ALTI באוכלוסייה הסינית.

מקור:

Yang, M. et al. (2019) Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 44,4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12818