מטרת המחקר הייתה לבדוק את מהירות הזרימה ב – Ductus Venosusי(DV) בעוברים עם ובלי בעיות לבביות ולבחון את שלבי הזרימה השונים ב – DV בנוסף להערכה הרגילה שמתבצעת עבור  Pulastility index for veinsי(PIV) ואת גל ה – a.

מחקר זה היה מחקר עוקבה היסטורי בנשים עם הריון יחיד שעברו סקירה בטרימסטר הראשון שכללה הערכת זרימה ב – DV. המחקר נערך באוניברסיטת Tubingen (בין 2010-2017) ובאוניברסיטת Cologne (בין 2013-2016). אוכלוסיית המחקר כללה עוברים ללא בעיות אנטומיות ועוברים עם פגמים לבביים חמורים ביחס של 10:1. לכל עובר נלקחו המדדים הבאים: הערכה איכותית של גל a, מדידות ושיעורי מהירות הזרימה של PIV בזמן גל S או גל D ובזמן גל a או גל v. היכולת לשחזר את תוצאות הזרימה של DV-PIV ושל מהירויות הזרימה ב – DV הוערכו ב – 30 עוברים בהם זרימת ה – DV הוערכה פעמיים.

במחקר נכללו 480 עוברים ללא בעיות אנטומיות ו – 48 עם פגמים לבביים. מדידת השקיפות העורפית החציונית בעוברים ללא בעיות ובעוברים עם בעיות לבביות הייתה 1.9 מ”מ ו – 2.6 מ”מ, בהתאמה. בחמישה (1.0%) מהעוברים ללא בעיות ו – 18 (37.5%) מהעוברים עם הפגמים הלבביים, השקיפות העורפית הייתה גבוהה מאחוזון 99. בקבוצה התקינה, גל ה – a ב – DV היה הפוך ב – 15 מקרים (3.1%) וה – DV-PIV היה באחוזון הגבוה מ – 95 ב – 25 (5.2%) מהמקרים. בקרב העוברים עם הבעיות הלבביות, גל ה – a היה הפוך ב – 26 מהמקרים (54.2%) ומדידות ה – DV-PIV היו מעל אחוזון 95 ב – 54.2% מהמקרים. שחזור התוצאות הוביל לתוצאות דומות בזרימת ה – DV. רוב המומים הלבביים היו קשורים ביחס בלתי תקין של גל a לגל Sי(a/S) או ביחס של גל a לגל Dי(a/D). כאשר הרף נקבע על אחוזון 5 לעקומת הפיזור הנורמלי, רף הגילוי למומים לבביים עמד על 62.5%. כיום, DV-PIV מגלה 54.2% מהעוברים עם המומים כאשר מציבים את אותו הרף.

מקור:

Wagner P. et al (2019). Ultrasound Obstet Gynecol, 53: 663-668
https://doi.org/10.1002/uog.20099