כיום לא קיים מידע רב אודות התרומה של ביופסיית עור להערכה של לימפומה תוך-כלית בעולם המערבי. עיקר המידע התומך בביצוע בדיקה זו מגיע בעיקר מאוכלוסיות אסיאתיות, בהן גם ההימצאות וגם התייצגות המחלה שונים מאלה בעולם המערבי. מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לאמוד את התרומה והמאפיינים האבחנתיים של ביופסיית עור בהערכה של לימפומה תוך-כלית.

על מנת להעריך את התרומה של הבדיקה, סקרו החוקרים 50 דוחות של ביופסיות עור שנלקחו ממטופלים אשר לגביהם בוצעה הערכה של לימפומה תוך-כלית. בנוסף, על מנת להעריך את רגישות וסגוליות הבדיקה, הכלילו החוקרים 6 מטופלים נוספים אשר הגיעו עם אבחנה של לימפומה תוך כלית וביצעו ביופסיית עור לאחר אבחנתם.

תוצאות המחקר הדגימו רגישות בדיקה של 50% וסגוליות של 100%. בנוסף, מתוך 50 הביופסיות שבוצעו על מנת להעריך לימפומה תוך כלית, 5 ביופסיות הדגימו תוצאה חיובית.

במחקר זה תיארו החוקרים מספר מגבלות. ראשית, כללו החוקרים אך ורק דוחות בהם האינדיקציה לביצוע ביופסיה הייתה לימפומה תוך-כלית. קריטריוני הבחירה של הדוחות עלולים היו להביא למצב של הגדלת ההערכה שניתנה לתרומה של ביופסיית עור לאבחנה של לימפומה תוך-כלית, שכן לא נכללו במחקר מטופלים אשר העלו חשד כלשהו להימצאות המחלה אל לא כזה שהיווה אינדיקציה לביצוע הביופסיה.

לסיכום, המחקר אשר בחן את יעילות ביופסיית העור באבחנה של לימפומה תוך-כלית הציג תרומה גבוהה גם בקרב מטופלים עם התייצגויות מגוונות בבית חולים מערבי.

מקור:

Rozenbaum D. et al. Journal of the American Academy of dermatology (2021).
https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.09.015